مشاوره به معنی دریافت کمک حرفه ای و کسب اطلاعات لازم از افرادی است که صاحب تخصص و دانش در زمینه های خاص هستند

مشاوران صاحب دارایی با ارزشی هستند که بسیاری از مدیران تازه کار آن را ندارند و آن هم دانش و تجربه است.

با توجه به شرایط زندگی و بازار رقابتی که نیاز به تخصص و مهارت در هر زمینه ای را دارد، استفاده از مشاور اجتناب ناپذیر است و مهمترین اقدام یک مدیر هوشمند برای پیشرفت در کسب و کار دریافت مشاوره تخصصی و سپردن کار ها به افراد متخصص است.